ការថែទាំសុខភាពបឋម

ការថែទាំសុខភាពបឋមគឺ​ជា​សេវា​ដំបូងដែល​ប្រជាជន​បាន​ទទួល​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​សុខាភិបាល នៅ​ពេល​ដែល​ពួកគេ​មាន​បញ្ហា​សុខភាព​ ។ ការថែទាំសុខភាពបឋមសំដៅ​លើ​សេវា​សុខភាព​ដ៏ធំទូលាយ​ ផ្តល់​ដោយ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍ រួមមាន​ការ​ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការ​ព្យាបាល ព្រមទាំង​ការ​រក្សា​សុខភាព​ និង​ការ​ពិនិត្យ​សុខភាព​ទៀងទាត់​ផងដែរ ។

ការថែទាំសុខភាពបឋមមាន​សារៈសំខាន់​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព​ដល់​ប្រជាជន​ប្រកប​ដោយ​និរន្តភាព និង​គុណភាព ក្នុង​តម្លៃ​ដែល​ប្រជាជន​ក្នុង​សហគមន៍​អាច​ទទួល​យក​បាន ។ ការថែទាំសុខភាពបឋម គឺជា​វិធី​មួយ​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយមូលហេតុ​ចំបង និង​ហានិភ័យ​សម្រាប់​សុខុមាលភាព​ប្រជាជន ព្រមទាំង​ការ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ចំណាយ​ទៅលើ​សេវា​សុខភាព ។

មុខងារ និងការ​ទទួល​ខុសត្រូវ

ផ្នែកថែទាំសុខភាពបឋម នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​លើក​កំពស់​សុខភាព ទទួលបន្ទុក​ពង្រឹង​យន្តការ​នៃការ​ចូលរួម​របស់​សហគមន៍ ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​បាន​នូវ​ការ​ផ្តល់​សេវា​សុខភាព​បឋម​ប្រកប​ដោយ​គុណភាពដល់​ប្រជាជន ​។ ការ​ពង្រឹង​យន្តការ​សហគមន៍​នោះរូមមាន​ ការ​បណ្តុះបណ្តាល​សមត្ថភាពដល់ក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាព ។ ផ្នែក​របស់យើង​បាន​បើកវគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលគណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រងមណ្ឌល​សុខភាពនៅ​តាម​ខេត្តផងដែរ ។ បន្ថែម​លើ​នេះទៀ​ត ​ផ្នែក​បានចុះ​ធ្វើ​ការ​តាមដាន​ដំណើរការគណៈកម្មការគ្រប់​គ្រងមណ្ឌល​សុខភាព និងក្រុម​ទ្រទ្រង់​សុខភាពភូមិព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព នៃសេចក្តីណែនាំអនុវត្តគោល​នយោបាយ​ជាតិថែទាំសុខភាពបឋម ។

របាយការណ៍

ករណីសិក្សា

គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំ