ការតាមដាន និងវាយតម្លៃ

ការ​តាមដាន​និង​វាយ​តម្លៃ គឺជា​ការ​ប្រមូល​ វិភាគ និង​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ឫទិន្នន័យ ដើម្បីបង្ហាញអំពីការ​សម្រេចបាន​របស់គម្រោង និង​សកម្មភាព​សុខភាព​ផ្សេង​ៗ ដោយ​កំណត់​នូវ​អ្វី​ដែល​ធ្វើ​បាន​ល្អ និង​អ្វី​ដែល​ត្រូវការ​ប្រឹងប្រែង​បន្ថែម។

ការ​តាមដាន​និង​វាយ​តម្លៃ មាន​សារៈសំខាន់សម្រាប់​កម្មវិធី​សុខភាព​ ដោយ​អាច​អោយ​យើង​ដឹង​ថាតើ​កម្មវិធី​សុខភាព​បាន​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ផែនការឬអត់ និងថាតើ​​ក្រុមគោលដៅ​ បាន​ទទួល​ផល​វិជ្ជមាន​ពីគម្រោង​ឬយ៉ាង​ណា ព្រមទាំង​បង្ហាញអំពីឧបសគ្គ​សំខាន់​ៗ និង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព។

មុខងារ និងការ​ទទួល​ខុសត្រូវ

ក្រុមត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​លើក​កំពស់​សុខភាព ធ្វើការវាយតម្លៃលើការអនុវត្តគម្រោង ក្នុងគោលបំណង​ធ្វើ​ឱ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលសម្រេចបាន និងផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាន នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។ មជ្ឈមណ្ឌលបង្កើតនិងពិនិត្យវិធីសាស្រ្ត និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ និង យល់ព្រមលើការផ្លាស់ប្តូរ ការគាំទ្រ និងធនធានដែលចាំបាច់។ ក្រុម​ការងារ​ក៏​មាន​​រៀបចំទិន្នន័យមូលដ្ឋាន និងសូចនាករសម្រាប់គម្រោង និង​​ជួយ​គាំទ្រ​របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពគម្រោង ការត្រួតពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិនៃគម្រោង និងការវាយតម្លៃចុងបញ្ចប់។ តាម​រយៈ​ដំណើការ​នេះ ក្រុម​ការងារ​កំណត់​បទពិសោធន៍​ដែល​ទទួល​បាន និង​ និងបង្កើតករណីសិក្សា ដើម្បីច្របាច់យកលទ្ធផលដែលមានគុណភាព និង​ផ្តល់​ចំនុច​ល្អៗយលើការកែលម្អការអនុវត្តគម្រោងដោយប្រើលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងវាយតម្លៃ។