ការ​ផ្សព្វផ្សាយ

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​សុខភាព​ គឺជា​យន្តការ​ដ៏មាន​ឥទ្ធិពល ក្នុងការ​ផ្តល់ព័ត៌មានរវាងអ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួលព័ត៌មានសុខភាព ពោលគឺពីស្ថាប័នរដ្ឋ និងអង្គការនានាទៅដល់ប្រជាជន ។ ការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ទំនាក់ទំនង នាំឱ្យមាន​ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនៅក្នុងសហគមន៍ ។

ដោយផ្អែកលើ​ទស្សនៈ “ព័ត៌មាន គឺជាអំណាច” ផ្នែកនេះដើរតួ​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ផលិត​សម្ភារអប់រំ គោលការណ៍ណែនាំ និង​រៀបចំយុទ្ធនាការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ដល់​សាធារណជន ដើម្បីជំរុញ​ការផ្លាស់ប្តូរ​ឥរិយាបថ ។

មុខងារ និងការ​ទទួល​ខុសត្រូវ

ផ្នែក​ផ្សព្វផ្សាយមាន​តួនាទី​ចម្បងក្នុង​ការ​បង្កើត​គោលការណ៍ណែនាំ និង​គោលនយោបាយ​សម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ (SBCC) ដែល​ផ្តល់​​ជា​ធនធាន​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​មន្ត្រី​សុខាភិបាល​និង​អង្គការ​ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង​ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​និង​យុទ្ធនាការ​ផ្នែក​ផ្លាស់ប្តូ​រ​ឥរិយាបថ ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធិភាព ។ ផ្នែក​ផ្សព្វផ្សាយក៏បាន​​បង្កើត​និងចែកចាយ​​សម្ភារអប់រំ និង​ពង្រឹងសមត្ថភាពទាំងមន្ត្រីសុខាភិបាល និងសហគមន៍ ក្នុងការ​អប់រំនិងប្រើប្រាស់សម្ភារអប់រំសុខភាព ។ លើស​ពីនេះ​ទៅទៀត​ ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​សុខភាព​មានមុខងារស្រាវជ្រាវ តាមដាន និងវាយតម្លៃលើការប្រើប្រាស់សម្ភារអប់រំសុខភាព ដើម្បី​ឳ្យ​គុណភាព​​ និង​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ចែកចាយ ការ​ប្រើប្រាស់​ និង​ការ​បង្កើត​សម្ភារទាំង​នេះ​មាន​ភាព​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង ។

ករណីសិក្សា