យុទ្ធនាការរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩

សកម្មភាពរៀបចំបិតតាំងបដារ សម្រាប់ការបើក "យុទ្ធនាការរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩" នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។ សូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសយើង សង្គមយើង គ្រួសារយើង ឆាប់រួចផុតពីស្ថានភាពលំបាកនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។

សកម្មភាពរៀបចំបិតតាំងបដារ សម្រាប់ការបើក "យុទ្ធនាការរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩" នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។ សូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសយើង សង្គមយើង គ្រួសារយើង ឆាប់រួចផុតពីស្ថានភាពលំបាកនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។

ចែករំលែក
Copy link URL