ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍មណ្ឌលសុខភាព

[Translate to Khmer:]

[Translate to Khmer:]

មណ្ឌលសុខភាពគឺជាកន្លែងផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនៅថ្នាក់ក្រោមបំផុតនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា ។ មណ្ឌលសុខភាពមួយ​គ្របដណ្តប់​ប្រជាពលរដ្ឋជា​មធ្យម​ចំនួន១០,០០០នាក់, ភូមិមួយចំនួន, ហើយគ្របដណ្តប់ឃុំ អាច១ឃុំ ឬ២ឃុំ ឬ៣ឃុំ ។ល។ មណ្ឌលសុខភាពមានការងារច្រើន ទាំងការងារបច្ចេកទេស, ការងារគ្រប់គ្រង, និងកិច្ចទំនាក់ទំនងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ។ ប៉ុន្តែ​ដោយកិច្ចខិតខំប្រឹង​ប្រែងទាំងអស់គ្នា ទើបអាចសម្រេចបាននូវការងារធំៗមួយចំនួន ។ ជាក់​ស្តែង មណ្ឌលសុខភាពជ្រៃ ដែលស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ៥, ភូមិហៃសាន, ឃុំជ្រៃ, ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍ ។

          មជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកំពស់សុខភាព​ដែល​ជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ​បានរៀបចំសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយជាតិថែទាំសុខភាពបឋមដែល​បានកំណត់យន្តការពីរនៃការចូលរួមរបស់សហគមន៍ គឺគណកម្មការ​គ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាព (គគម) និងក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ (កទសភ) ។

          មណ្ឌលសុខភាព​ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពបឋមដែលរួមមាន​ សេវាការពារ និងសេវា​ថែទាំព្យាបាលកម្រិតបឋម ។ លើសពីនេះទៅទៀត, (១) មណ្ឌលសុខភាព​ត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងល្អ​ជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធ, អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន, និងប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់នៅក្នុងតំបន់​គ្របដណ្តប់របស់ខ្លួន ក្នុងន័យសម្របសម្រួលក្នុងការផ្តល់សេវាឳ្យបានល្អ ។  (២) មណ្ឌលសុខភាព​ត្រូវធ្វើការងារគ្រប់គ្រង ការចាត់ចែង, ការដឹកនាំ, ការបំផុសឳ្យ​មាន​ការចូលរួមពីប្រជាជនទាំងកម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត ប្រាជ្ញា ស្មារតី ក្នុងការប្រើប្រាស់, ការថែទាំ, ការជួសជុល មណ្ឌលសុខភាពខ្លួន ។ 

          ជាក់ស្តែង​ មណ្ឌលសុខភាពជ្រៃបានទទួលជោគជ័យនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ពុះ​ពារ ជំនះគ្រប់ឧបសគ្គអស់រយៈពេល​មួយឆ្នាំទើប​សម្រេចបានការ​សាង​សង់​របង​បេតុងដែលមាន​៨០ ប្រឡោះ ហើយ​ចំណាយថវិកាជាង ១០,០០០ដុល្លារអាមេរិក ។ ជោគជ័យនេះ ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឳ្យឃើញថា ការចូលរួមរបស់សហគមន៍គឺមានអំណាច, មានឥទ្ធិពល, មានភាពខ្លាំងនៅក្នុង គគម របស់ពួកគាត់ ។ ពួកគាត់​ព្យាយាមគិត, ចលនាឳ្យមានការចូលរួម, ធ្វើហើយធ្វើទៀត ដោយកៀគរធនធាន​ទាំងបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពខ្លួនឯង, ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ, ផ្នែកផ្សេងទៀតនៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់, ប្រជាពលរដ្ឋ, អាជីវករ, ទាំងក្នុង និងក្រៅ​តំបន់ដណ្តប់របស់ខ្លួន ។ 

          ជាការសន្និដ្ឋានរួម អ្វីៗទាំងពួងនឹងសម្រេចទៅបានគឺស្ថិតនៅត្រង់ការចូលរួម ស្រុះស្រួលគ្នា ការពុះពារមិនរាថយ ដោយដាក់ឧបសគ្គទាំងអស់នៅក្រោមបាតជើង ហើយដាក់ភ្នែកសម្លឹងទៅគោលដៅជានិច្ច នោះជោគជ័យ និងគុណតម្លៃនៃស្ថាប័ន​របស់ខ្លួនកើតមានជាមិនខាន ៕          

ចែករំលែក
Copy link URL